در حال بارگذاری...

Home / لوگو واکرز

لوگو واکرز

درباره پروژه

طراحی لوگو واکرز نمونه

پردازش و مراحل انجام

ایده پردازی و تجسم
رسم طرح بر روی کاغذ
شروع طراحی با نرم افزار

100% انجام شده
میزان پیشرفت کار 100%